Algemene Voorwaarden Met Paard naar Beter

Definities
a. Instructeur: Met Paard naar Beter, de individuele professional in paard en gedrag, betrokken bij het geven van praktijkgerichte instructie, training en gedragsbegeleiding aan paarden aan de hand.
b. Deelnemer: Een persoon die Met Paard naar Beter inhuurt voor diensten met betrekking tot paard en gedrag, inclusief instructie, training, en gedragsbegeleiding.
c. Opdrachtgever: Een persoon die Met Paard naar Beter inhuurt voor paardenvervoer.

Dienstverlening
a. Met Paard naar Beter verbindt zich tot het geven van praktijkgerichte instructie, training, en gedragsbegeleiding aan deelnemers, zodat zij direct kunnen ervaren hoe hun paard reageert en leren om met zelfvertrouwen diverse situaties aan te gaan.
b. Met Paard naar Beter zal zich inspannen om een veilige en respectvolle omgeving te bieden voor zowel deelnemers als paarden.
c. Voor paardenvervoer verleent Met Paard naar Beter vervoersdiensten met inachtneming van de onderstaande voorwaarden.

Verplichtingen van de Deelnemer
a. Deelnemers dienen de instructies van Met Paard naar Beter op te volgen met betrekking tot veiligheid en gedrag in de omgang met paarden.
b. Deelnemers zijn verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid tijdens activiteiten en dienen passende beschermende uitrusting te dragen, inclusief het verplicht dragen van een cap.
c. Bij paardenvervoer geldt dat de opdrachtgever verantwoordelijk is voor het in- en uitladen, met assistentie van Met Paard naar Beter.

Aansprakelijkheid
a. Met Paard naar Beter is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door nalatigheid of fouten tijdens het verstrekken van praktijkgerichte instructie, training, of gedragsbegeleiding.
b. Deelnemers zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door hun eigen nalatigheid of het negeren van instructies.
c. Met Paard naar Beter is niet aansprakelijk voor gevolgschade bij overmacht.

Opzicht en Aansprakelijkheid Verzekering
Met Paard naar Beter is adequaat verzekerd voor aansprakelijkheid en opzicht met betrekking tot eventuele schade aan paarden van derden die aan de instructeur zijn toevertrouwd. De dekking is onderworpen aan de voorwaarden zoals gespecificeerd in de verzekeringspolis. Verdere details over de verzekeringsdekking kunnen op verzoek worden verstrekt.

Betaling
a. Betalingsvoorwaarden worden vooraf besproken en vastgelegd. Deelnemers en opdrachtgevers dienen zich aan deze voorwaarden te houden.
b. Betaling van vervoer- en wachtkosten moet altijd volledig worden voldaan uiterlijk 1 dag voor de geplande vervoersdatum, zonder enige uitzonderingen.

Aanbetaling bij Boeking voor Vervoer
Om uw vervoersboeking te bevestigen, is een aanbetaling van €25,- vereist. Deze aanbetaling wordt later verrekend met de totale kosten van de rit. Door een vervoersrit te reserveren, gaat u automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.

Annulering
Annulering van geplande diensten moet tijdig worden gemeld. Met Paard naar Beter behoudt zich het recht voor om annuleringskosten in rekening te brengen.

Annulering Vervoer
a. Bij annulering tot 1 dag voor de geplande vervoersdatum wordt de aanbetaling van €25,- niet gecrediteerd. De aanbetaling geldt als reservering en wordt niet gerestitueerd.
b. Bij annulering korter dan 1 dag voor de geplande vervoersdatum is de volledige ritprijs verschuldigd. Bij annulering wegens ziekte/zeer dient een dierenartsverklaring te worden overlegd.
c. Wanneer een paard niet geladen kan worden, blijft de betalingsverplichting bestaan. Met Paard naar Beter heeft een inspanningsplicht en geen resultaatverplichting.

Vreedzaam Laden
Met Paard naar Beter waarborgt het welzijn van het paard tijdens het laadproces als hoogste prioriteit. Ik hanteer een strikt beleid tegen elke vorm van geweld. Indien er tijdens het laden enige vorm van onrust wordt waargenomen, wordt de laadprocedure onmiddellijk stopgezet. Dit principe vormt een essentieel onderdeel van de dienstverlening van Met Paard naar Beter, waarbij geen enkele vorm van geweld wordt getolereerd. Als er sprake is van ongewenste handelingen, zal Met Paard naar Beter het vervoer van het paard weigeren. In dergelijke gevallen wordt geen restitutie verleend aan de opdrachtgever

Geldig Paspoort
De opdrachtgever dient bij elk vervoer een geldig paardenpaspoort mee te geven, conform de wettelijke verplichting.

Weigering bij Gezondheidsproblemen
Met Paard naar Beter behoudt het recht om het vervoer te weigeren indien een paard ziek, drachtig, schimmel heeft of een andere besmettelijke aandoening heeft, verkouden is of kreupel is. Als deze gezondheidsproblemen worden geconstateerd na het aanrijden naar het ophaaladres zonder melding van de cliënt vooraf, zal Met Paard naar Beter het paard niet vervoeren en zal Met Paard naar Beter de opdrachtgever niet restitueren.

Afgesproken Tijden
Afgesproken tijden zijn streeftijden en Met Paard naar Beter kan niet aansprakelijk worden gesteld bij eventuele vertraging door onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld verkeer). Bij slechte weersomstandigheden behoudt Met Paard naar Beter zich het recht voor op annulering. Veiligheid staat boven alles!

Vervoer onder Condities AVVC/CMR:
a. Het vervoer van paarden geschiedt overeenkomstig de bepalingen van de Algemene Vervoersvoorwaarden voor Vrachtvervoer over de Weg (AVVC/CMR).
b. Indien een opdrachtgever andere voorwaarden wenst, dient hij deze schriftelijk te bevestigen aan de vervoerder vóór aanvang van het vervoer.

Privacy
a. Met Paard naar Beter zal de gegevens van deelnemers en opdrachtgevers alleen gebruiken voor de uitvoering van de diensten en voor andere doeleinden waarvoor de deelnemer of opdrachtgever uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.
b. Met Paard naar Beter zal de gegevens van deelnemers en opdrachtgevers niet aan derden verstrekken zonder toestemming, tenzij dit wettelijk verplicht is.
c. Met Paard naar Beter zal de gegevens op een veilige manier bewaren.

Klachtenprocedure
a. Deelnemers en opdrachtgevers hebben het recht om klachten in te dienen bij Met Paard naar Beter. Met Paard naar Beter zal zich inspannen om klachten tijdig en adequaat af te handelen.
b. Bij geschillen die niet informeel kunnen worden opgelost, kan bemiddeling worden gezocht voordat juridische stappen worden ondernomen.

Overige bepalingen
a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Met Paard naar Beter en deelnemers/opdrachtgevers, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Het wordt aanbevolen om juridisch advies in te winnen bij het opstellen van dergelijke voorwaarden.
b. Met Paard naar Beter behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De meest recente versie van de algemene voorwaarden is te vinden op de website van Met Paard naar Beter.

Toepasselijk recht
a. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
b. Alle geschillen tussen Met Paard naar Beter en deelnemers/opdrachtgevers worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Haarlem.